Bedankt voor het doorgeven van uw telefoonnummer.
U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Agrarisch nieuws

20 | 11 | 2017
Subsidie Jonge landbouwers 2017

Subsidie Jonge landbouwers 2017

Van 4 december 2017 t/m 15 januari 2018 kunt u weer de subsidie voor Jonge Landbouwers aanvragen. De voorwaarden zijn vergelijkbaar met de vorige openstelling. De investeringslijst is wel uitgebreid. Iedere provincie stelt de subsidie afzonderlijk beschikbaar, maar de aanvraag kunt u indienen bij RVO.

20 | 11 | 2017
Jonge landbouwer: let op bij samenwerkingsverband

Jonge landbouwer: let op bij samenwerkingsverband

Een Jonge landbouwer kan toch daadwerkelijk langdurige zeggenschap hebben als de overige maten/vennoten eenzijdig het samenwerkingsverband kunnen beëindigen. Dit blijkt uit een tweetal recente uitspraken van het CBb. In de betreffende zaken was het samenwerkingsverband voor onbepaalde tijd aangegaan en was geen sprake van een proefmaatschap. Ons inziens kunnen de uitspraken ook gebruikt worden bij de subsidie voor Jonge landbouwers.

15 | 11 | 2017
Bedrijfstoeslag 2017 iets sneller uitbetaald

Bedrijfstoeslag 2017 iets sneller uitbetaald

Onlangs is het betalingsschema voor de bedrijfstoeslag bekend gemaakt. Doel is dat in december minimaal 90% van de bedrijven een betaling heeft ontvangen. De uitbetaling van de graasdierpremie start op 1 maart.

25 | 10 | 2017
Maatregelen stikstof 6e Actieprogramma

Maatregelen stikstof 6e Actieprogramma

Nederland moet ieder vier jaar een Actieprogramma Nitraatrichtlijn opstellen. In dit programma worden maatregelen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat heel Nederland in de toekomst aan de Nitraatrichtlijn voldoet. Onlangs is het ontwerp van het 6e Actieprogramma bekend geworden. In dit ontwerp is aangegeven, dat de stikstofgebruiksnormen de komende jaren niet worden aangepast. Wel zijn diverse andere maatregelen aangekondigd. De maatregelen zijn nog niet definitief. Op detail kunnen er nog aanpassingen komen.

25 | 10 | 2017
Aanpassing fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Aanpassing fosfaatgebruiksnormen vanaf 2020

Het aangekondigde 6e Actieprogramma bevat ook aanpassingen t.a.v. de fosfaatgebruiksnormen. De fosfaatklasse ‘neutraal’ wordt opgesplitst. Daarnaast worden enkele normen verhoogd (toestand ‘laag’ en ‘neutraal’) en worden de normen bij de toestand ‘hoog’ verder verlaagd. Deze aanpassingen gaan, volgens het plan, in vanaf 2020.

22 | 10 | 2017
Nieuwe werkwijze subsidiabel natuurterrein

Nieuwe werkwijze subsidiabel natuurterrein

RVO heeft haar werkwijze om te bepalen of een natuurterrein subsidiabel is gewijzigd. Voorheen was het natuurbeheertype (N-code) van het perceel bepalend. Nu bepaalt RVO op basis van het feitelijk gebruik of natuurterrein subsidiabel is voor betalingsrechten. Deze werkwijze wordt met terugwerkende kracht toegepast.

14 | 10 | 2017
Machtiging afgeven voor melding partijbemonstering

Machtiging afgeven voor melding partijbemonstering

Past u mestscheiding toe en wilt u de dikke fractie afvoeren? Dan bent u sinds 1 oktober verplicht om een onafhankelijke monsternemer in te schakelen. U kunt ook een hele partij in één keer laten bemonsteren. Hiervoor dient u vooraf bij RVO een melding te doen. Deze melding kunt u ook door een gemachtigde, bijvoorbeeld de vervoerder, laten doen.

03 | 10 | 2017
Fosfaatrechten & uitscharen: gedeeltelijke overdracht mogelijk

Fosfaatrechten & uitscharen: gedeeltelijke overdracht mogelijk

Had u op 2 juli 2015 jongvee of melkkoeien uitgeschaard? Dan worden de fosfaatrechten van deze dieren toegekend aan de inschaarder. U kunt, met een uitschaarverklaring, deze fosfaatrechten zonder korting op naam krijgen. Het is ook mogelijk een deel van de rechten op naam te krijgen.

27 | 09 | 2017
In december subsidie Jonge Landbouwers

In december subsidie Jonge Landbouwers

In december subsidie Jonge Landbouwers Bent u Jonge landbouwer? En wilt u een investering doen? Dan kunt u vanaf december 2017 de subsidie Jonge landbouwers aanvragen. Eind oktober wordt meer informatie over deze subsidieregeling verwacht.

20 | 09 | 2017
Bij afvoer dikke fractie onafhankelijke monsternemer verplicht

Bij afvoer dikke fractie onafhankelijke monsternemer verplicht

Bent u varkens- of melkveehouder en past u mestscheiding toe? Dan moet u vanaf 1 oktober 2017 de dikke fractie die u afvoert laten bemonsteren door een onafhankelijke monsternemer. Er kan een monster per vracht of per partij worden genomen.